Sporządzanie charakterystyki energetycznej programem Dataterm

Ocena: 0
284

Firma Datacomp opracowała program umożliwiający sporządzanie świadectwa charakterystyki energetycznej dla wszystkich przypadków budynków. Jest on dostępny pod nazwą Dataterm.

Dataterm – Dane o projekcie
Rys. Datacomp

Uregulowania prawne
Przyjęcie przez Parlament Europejski Dyrektywy EPBD 2002/91/WE z 16 grudnia 2002 r. w sprawie charakterystyki energetycznej budynków, sprawiło, że po wielu perturbacjach i z dużym opóźnieniem nastąpiło wdrożenie w Polsce aktów ustawodawczych i wykonawczych wcielających w życie zapisy zawarte w dyrektywie. 19 września 2007 r. Parlament RP przyjął ustawę o zmianie ustawy – Prawo budowlane. 6 listopada 2008 roku ukazało się długo oczekiwane Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową oraz sposobu sporządzania i wzorów świadectw ich charakterystyki energetycznej. Podstawową część rozporządzenia stanowią załączniki określające sposób wykonania świadectwa. W załączniku nr 5 jest opisany sposób wykonania charakterystyki energetycznej budynku, lokalu mieszkalnego oraz części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową, które nie są wyposażone w instalację chłodzenia. Ponadto w załączniku nr 5 do rozporządzenia jest omówiona uproszczona metoda obliczania rocznego zapotrzebowania na energię pierwotną i wykonania świadectwa. Ma ona zastosowanie wyłącznie dla budynków istniejących, nie poddanych termomodernizacji, dla których średni współczynnik przenikania ciepła U obudowy budynku jest większy od 0,8 W/m2K. Metoda uproszczona może być zastosowana tylko do budynków, które mają wentylację grawitacyjną. Zasadnicza różnica, jaka występuje między metodą szczegółową sporządzania świadectwa charakterystyki energetycznej budynku, a uproszczoną polega na tym, że pierwsza opiera się na metodzie obliczeń miesięcznych, natomiast druga bazuje na stopniogodzinach sezonu grzewczego. Przyczynia się to do znacznego skrócenia procesu wykonywania świadectwa energetycznego budynku metodą uproszczoną. Załącznik nr 6 do rozporządzenia określa sposób sporządzania charakterystyki energetycznej budynku, lokalu mieszkalnego oraz części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową wyposażonego w instalację chłodzenia. Poza tym dla budynków użyteczności publicznej i części tych budynków, stanowiących samodzielną całość techniczno-użytkową, rozporządzenie określa metodykę obliczania zapotrzebowania na energię pierwotną dla oświetlenia wbudowanego.

Program DATATERM
Firma Datacomp Sp. z o.o. opracowała oprogramowanie pozwalające wykonać świadectwo energetyczne dla wszystkich przypadków budynków zawartych w wymienionym wyżej rozporządzeniu Ministra Infrastruktury. Dzięki zastosowanym rozwiązaniom oraz przejrzystości interfejsu, wprowadzanie danych do aplikacji odbywa się łatwo i intuicyjnie, przez co ułatwia i znacząco skraca się wykonanie świadectwa energetycznego. Aplikacja jest wyposażona w rozbudowaną bazę danych materiałów budowlanych, co zdecydowanie upraszcza i skraca generowanie danych o przegrodach. Twórcy programu zadbali o przejrzystość aplikacji i system podpowiedzi, przez co unika się problemów i błędów w trakcie wykonywania obliczeń.

Dataterm – Wygenerowane świadectwo
Rys. Datacomp

Aplikacja składa się z trzech modułów, które mogą pracować niezależnie od siebie: Dataterm STD – Standard, Dataterm CLS – Classic oraz Dataterm PRO – Profesional. Moduł Dataterm STD pozwala na sporządzenie świadectwa energetycznego wyłącznie metodą uproszczoną. Za pomocą Dataterm CLS można wykonać świadectwo metodą uproszczoną oraz szczegółową dla budynków, które nie są wyposażone w instalację chłodzenia. Moduł Dataterm CLS umożliwia oczywiście wykonanie świadectwa z uwzględnieniem oświetlenia wbudowanego. Najbardziej rozbudowany Dataterm PRO – Professional pozwala na sporządzenie świadectwa metodą uproszczoną i szczegółową, z instalacją chłodzenia i bez instalacji chłodzenia oraz z uwzględnieniem oświetlenia wbudowanego.

W trakcie wprowadzania danych, w każdym module użytkownik jest „prowadzony” przez program Dataterm przez poszczególne sekcje (zakładki). W pierwszej wprowadzane są ogólne dane o budynku, audytorze oraz podstawowe dane techniczno-użytkowe budynku. W drugiej użytkownik definiuje wszystkie przegrody budynku: przezroczyste i nieprzezroczyste. Następna sekcja jest poświęcona określeniu rocznego zapotrzebowania na energię użytkową dla budynku. Kolejna sekcja jest przeznaczona na opis instalacji, w jakie jest zaopatrzony budynek. W tej sekcji audytor sporządzający świadectwo ma możliwość wprowadzenia uwag dotyczących analizowanego budynku i możliwości poprawy jego charakterystyki energetycznej. Ostatnia sekcja jest przeznaczona do generowania świadectwa energetycznego budynku.

Reasumując, można stwierdzić, że program Dataterm firmy Datacomp wyróżnia się prostotą i przejrzystością na tle innych dostępnych na rynku aplikacji wspomagających wykonywanie świadectwa energetycznego budynku. Nie zwalnia to jednak audytora z konieczności zaznajomienia się z treścią rozporządzenia.

(Stanisław Moryc
Robert Smusz
Datacomp Sp. z o.o.)
Źródło: Informatyka w Budownictwie, nr 3 (4) 2009
 
 
PODZIEL SIĘ:
OCEŃ:

Polecane firmy